International Chalet Bouw
Bouwbesluit

Bouwbesluit

Bouwbesluit

In Bouwbesluit 2012 staan twee begrippen over recreatiewoningen: Woonfunctie voor recreatiewoning of zogenaamde logies functie voor recreatiewoning. Wat is hier nu eigenlijk het verschil? In het Algemeen moet een recreatiewoning voldoen aan de zogenaamde logies functie dit betekend dat de woning in tegenstelling tot de woning waar een woonfunctie op zit andere nieuwbouweisen heeft.

De verschillen: 

Inbraakwerendheid: Geen eisen voor recreatiewoning.

Geluideisen: Voor recreatiewoning geen eisen aan bescherming tegen geluid van buiten.
Installatiegeluid binnen de ‘woning’ en geluidwering tussen verblijfsruimten binnen de ‘woning’, lagere eisen aan geluidwering tussen gebruiksfuncties onderling. 

Spuiventilatie: Geen eisen voor recreatiewoning.

Daglicht: Geen eisen voor recreatiewoning.

Aanwezigheid en afmetingen van diverse ruimten: Minder strenge eisen voor recreatiewoning.

Energiezuinigheid: Minder strenge EPC-eis voor recreatiewoningen.

Overig: Daarnaast is er bij een logies functie een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig.

  1. Een recreatiewoning en een vakantiehuisje moeten voldoen aan de eisen voor een ‘logiesfunctie’ volgens Bouwbesluit 2012. Bij diverse eisen wordt een logies-functie nog onderverdeeld in een ‘logiesfunctie in een logiesgebouw’ en een ‘andere logiesfunctie’. Het betreft hier een ‘andere logiesfunctie’ met aangepaste voorwaarden.
  2. Er is geen relatie tussen het Bestemmingsplan *  en het Bouwbesluit. De recreatiewoning dient te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit die horen bij de toepasselijke gebruiksfunctie en daarnaast dient het gebruik in overeenstemming te zijn met het bestemmingsplan. De definities uit de regelingen kunnen niet met elkaar vergeleken worden.

Bestemmingsplan

artikel 3.1, lid 1, Wet ruimtelijke ordening

De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden gegeven. Deze regels betreffen in elk geval regels omtrent het gebruik van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken. Deze regels kunnen tevens strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van in het plan op- genomen bestemmingen, met dien verstande dat deze regels ten aanzien van woningbouwcategorieën uitsluitend betrekking hebben op percentages gerelateerd aan het plangebied.

Bouwbesluit

artikel 2, lid 1, Woningwet

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden technische voor- schriften gegeven omtrent:
a. het bouwen van een bouwwerk;
b. de staat van een bestaand bouwwerk;

Custom made

Meer informatie ontvangen?

Beveiligd door reCaptcha, privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.